Click on the english version of the site

  1. <به استناد ماده(۱)آئین نامه اجرایی مواد(۲)،(۱۲)و تبصره ماده (۸۷)قانون نظام صنفی،بازاریابی تک سطحی نوعی شیوه فروش محصول است که در آن کلیه حق کمسیون و پاداش ها بر اساس عملکرد فروش شخصی فروشنده پرداخت می شود. قوانین عضویت ۱.برای ثبتنام درسایت حتما اطلاعات خود رادرست وکامل وارد نمایید ۲. برای همکاری با ما حداقل سن باید ۱۸سال تمام باشد ۳.داشتن کارت بانک ملت ودرج آن در زمان ثبتنام الزامی میباشد ۴.وارد کردن آدرس و شماره تماس و کدپستی درزمان ثبتنام الزامی میباشد